Obchodní podmínky

§ 1 Obecná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FUNK ENGINEERING s.r.o. se sídlem Bezručova 101, Záblatí, PSČ 735 52 Bohumín,
Česká republika, IČ: 09670912, DIČ: CZ09670912, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 83789, a kupujícího („zákazník; spotřebitel“).

2. Odchylná ujednání kupní smlouvy (závazné objednávky kupujícího potvrzené prodávajícím) mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Zbožím se rozumí konstrukce Fubi Podu dodávané prodávajícím, která je co do druhu, způsobu provedení, vlastností a ceny specifikována v produktových listech, které zákazník obdrží na základě konkrétní poptávky a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

4. Dodávky zboží dle jednotlivých objednávek kupujícího jsou považovány za samostatné kupní smlouvy, jejichž režim je stanoven těmito obchodními podmínkami, není-li v rámcové kupní smlouvě či smlouvě o dílo uvedeno jinak.

§ 2 Předmět kupní smlouvy

Předmětem jednotlivých kupních smluv jsou následující hlavní závazky smluvních stran:

a) na straně prodávajícího:
- závazek odevzdat na základě smlouvy o dílo kupujícímu věc, která je předmětem koupě (dále také „zboží“) - závazek umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, která je předmětem koupě

b) na straně kupujícího:
- závazek převzít věc, která je předmětem koupě od prodávajícího - závazek zaplatit prodávajícímu kupní cenu věci, která je předmětem koupě

§ 3 Objednávka a dodávka zboží

Dodávka zboží bude uskutečněna následujícím způsobem:

1. Objednávka:
a) zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky obsahující údaje o zboží z produktové specifikace prodávajícího a následné smlouvy o dílo;

b) objednávku lze uskutečnit vyplněním poptávkového formuláře a jeho odesláním prodávajícímu e-mailem či vyplněním formuláře prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetové adrese www.fubipod.com; ústní telefonickou objednávku je možno uskutečnit pouze výjimečně a kupující je v takovém případě povinen prokazovat prodávajícímu nesprávnou dodávku zboží dle takové objednávky;

c) v případě, že je proveden pravidelný odběr zboží či je objednán odběr většího množství zboží, může prodávající po dohodě s kupujícím stanovit právo kupujícího spočívající v doplnění jednotlivých objednávek formou upřesnění objednávky či odvolávky; právní účinky nastávají potvrzením upřesnění objednávky či odvolávky ze strany prodávajícího; toto právo odvolávky či upřesnění objednávky musí být přiznáno kupujícímu v rámcové smlouvě kupní;

d) pokud není objednávka uskutečňována na formulářích prodávajícího, musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti: - den vystavení objednávky, den dodání zboží - specifikaci objednaného zboží dle označení v produktové specifikaci prodávajícího (ceníky, produktové listy, atd.);

e) V případě, že dle objednávky kupujícího není možno realizovat výrobu zboží prodávajícím, či objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem a potvrzením přes email;

f) každá objednávka musí obsahovat podpis nebo písemné potvrzení o akceptaci, které identifikuje kupujícího;

g) pokud nejsou osoby oprávněné uskutečnit objednávku jménem kupujícího uvedeny v rámcové kupní smlouvě, je jménem kupujícího oprávněna uskutečnit objednávku osoba, kterou k tomu kupující pověří nebo je to vzhledem k jejímu pracovnímu zařazení obvyklé; v případě změny je povinen kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně, jinak prodávající neodpovídá za případné objednávky provedené neoprávněnou osobou;

2. Potvrzení objednávky, uzavření jednotlivé kupní smlouvy:
a) Kupující bere na vědomí, že je povinen potvrzení objednávky zkontrolovat (zejména z hlediska neúmyslných chyb a chyb v psaní)

b)Pokud objednávka splňuje požadavky stanovené těmito VOP a prodávající je schopen realizovat dodávku zboží dle požadavků kupujícího, je připravena jednotlivá smlouva o dílo uzavřena dnem, kdy kupující potvrdí návrh této smlouvy o dílo vlastním podpisem.

3. Změna objednávky kupujícím:
a)Pokud kupující během uskutečnění smlouvy o dílo požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně či telefonicky bez zbytečného odkladu, změna objednávky podléhá souhlasu prodávajícího, který tyto změny zaznamená písemně;

4. Změna objednávky prodávajícím
a) Pokud prodávající při zpracování objednávky zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (zejména v části týkající se termínu dodání), sdělí tuto skutečnost kupujícímu. V případě, že kupující návrh nových podmínek schválí, dojde ze strany prodávajícího k vyznačení odlišných podmínek dodávky zboží do původní smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Úplnost objednávky
a) Prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných objednávkách kupujícího. Upřesnění objednávky dle odst. 2 písm. a) z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti je právem prodávajícího, nikoliv jeho povinností. Technická specifikace jednotlivých výrobků prodávajícího, jejich komponentů a součásti, mezní rozměry a standardní provedení jsou uvedeny v příloze smlouvy o dílo.

6. Termín dodávky:
a) Termín dodávky zboží je závislý na výrobní kapacitě prodávajícího a způsobu přepravy zboží ke kupujícímu. Požadovaný termín dodávky (s respektováním výrobních a rozvozových termínů) uvede prodávající v jednotlivé smlouvě o dílo.
b) Pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat, má právo (a to i po uzavření smlouvy) stanovit nový, pozdější termín dodání a o tomto novém termínu dodání vyrozumí kupujícího.

7. Místo dodávky:
a) Místem dodávky zboží je adresa uvedená jako sídlo kupujícího či místo jeho podnikání, není-li uvedeno ve smlouvě o dílo něco jiného.

8. Odevzdání a převzetí zboží
Prodávající splní svůj závazek odevzdat zboží kupujícímu:
a) zboží nainstaluje v místě dodávky kupujícímu nebo jím pověřené osobě s předávacím protokolem; a umožní tak kupujícímu nakládat v tomto místě se zbožím a včas mu to oznámí;

b) Kupující je povinen sdělit prodávajícímu osoby jím určené a oprávněné převzít zboží za kupujícího. Pokud tak neučiní, je prodávající oprávněn předat zboží v místě dodávky osobě, která bude přítomna na místě dodání a která převzetí zboží potvrdí.

c) Kupující splní svůj závazek převzít zboží tím, že zajistí přítomnost osoby určené k převzetí zboží v místě dodávky. Prodávající předá určené osobě předávací protokol, který obě strany stvrdí svými podpisy a zároveň předá vyúčtovací fakturu na kupní cenu dodávky zboží.

§ 4 Kupní cena

1. Konečná kupní cena za zboží je stanovena na základě zpracované individuální objednávky a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2. Výše kupní ceny může být upravena ve smlouvě o dílo nebo po dohodě přílohou smlouvy o dílo; změna individuální kupní ceny bude realizována tak, že prodávající zašle kupujícímu návrh nového znění přílohy. Za souhlasu kupujícího se změnou individuální kupní ceny je považováno uskuteční další objednávky na dodávku zboží ze strany kupujícího po návrhu změny individuální kupní ceny.

3. V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečnostem mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn snížit o cenu méněprací a zvýšit o cenu víceprací. Zhotovitel si vyhrazuje právo na zaplacení vyšší ceny, pokud výsledná cena víceprací překročila původní cenu v mezích limitu - max. 10%. Méněprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany sníží rozsah díla sjednaný touto smlouvou. Víceprací se rozumí dodávky a výkony, o něž Smluvní strany zvýší rozsah díla sjednaná touto smlouvou. Cenu méně- či víceprací Smluvní strany stanoví na základě rozpočtu, který je součástí dokumentace. Neobsahuje-li příslušnou položku, použije se cena obvyklá v místě a čase.

§ 5 Způsob úhrady kupní ceny

1. Pokud není dohodnuto jinak, bude cena ze strany kupujícího zaplacena bezhotovostně na bankovní účet číslo: 2953902002/5500.

2. Prodávající má právo vystavit zálohovou fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky za zboží dnem uzavření smlouvy o dílo kupujícím.

3. Právo vystavit konečnou fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky vzniká prodávajícímu dnem uskutečnění dodávky, tj. předáním zboží kupujícímu.

4. Faktura bude doručena kupujícímu spolu se zbožím a plní zpravidla i funkci dodacího listu. Kupující určuje a zmocňuje osobu oprávněnou k převzetí zboží dle § 3 odst. 8 rovněž jako osobu oprávněnou k převzetí faktury za kupujícího. Faktura může být rovněž kupujícímu odeslána prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl ve smlouvě o dílo, případně v jednotlivé objednávce.

5. V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny u předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn podmínit další dodávky zboží doplatkem kupní ceny, se kterou je kupující v prodlení a platbou kupní ceny následujících dodávek zboží.

§ 6 Výhrada vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím. Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu.

§ 7 Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:
a) dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu

§ 8 Vady zboží

1. Prodávající je povinen dodat zboží:
a) v množství a provedení, které je stanoveno v jednotlivých kupních smlouvách;
b) v jakosti, která je stanovena pro konkrétní druh zboží jeho produktovou specifikací;

2. Neurčuje-li produktová specifikace jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, tak pro účely obvyklé.

3. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1., 2., má zboží vady.

4. Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se objeví až později.

5. Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při jejím převzetí.

6. Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky zboží a dalších zjevných vad je kupující povinen provést při převzetí zboží a zjištěné vady zapsat do předávacího protokolu. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce.

7. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.; je-li záruční doba delší, platí místo dvou let délka záruční doby.

8. Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmínky a rozsah záruky je stanoven samostatným prohlášením prodávajícího ve formě záručního listu a reklamačního řádu zveřejněného na internetové adrese prodávajícího www.fubipod.com, není - li ve smlouvě o dílo dohodnuto něco jiného.

9. Další podrobnosti ohledně uplatňování vad a jejich vyřizování, jakož i další záležitosti, upravuje reklamační řád prodávajícího, který je pro obě strany závazný.

§9 Ostatní ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

2. Poruší-li prodávající neúmyslně povinnost či povinnosti vyplývající z jednotlivé kupní smlouvy, je povinen nahradit kupujícímu dohromady pouze škodu maximálně ve výši odpovídající Individuální kupní ceně vadného zboží, a co do nároku na náhradu škody maximálně dvojnásobek kupní ceny vadného zboží když nad tento rámec se kupující svých práv z vadného plnění a práv z titulu nároku na náhradu škody vzdává.

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, jímž se řídí práva a povinnosti stran z titulu vadného plnění.

§12 Ustanovení přechodná a závěrečná

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 1.2.2022.
Režimu těchto obchodních podmínek podléhají jednotlivé kupní smlouvy a objednávky dodávek zboží uskutečněné po nabytí účinnosti těchto podmínek.

V Bohumíně 1.2.2022

Naše realizace

Přáním majitelů bylo vybudovat COWORK HUB ve vyhledávané lokalitě v Beskydech. Princip COWORK HUBU spočívá ve vybudování několika multifunkčních samostatných staveb v rámci jednoho komplexu, kde je k dispozici prostor pro nerušenou práci/relax vč. parkování (s možností dobíjení elektro aut), dostupnost MHD a samoobslužná prodejna. Tak, aby nájemci měli vše na dosah, včetně okouzlující přírody. Cílem projektu je pracovat v moderním a ergonomické prostředí a kvalitní servis.

Specifikace: Realizace první stavby v roce 2022 (FUBI POD M) - samotná stavba, vybavena kancelářským nábytkem na míru, připojení na wifi, ...

V roce 2024 je plánované rozšíření komplexu o další stavby.

FUBI COWORK HUB Čeladná
2022-2024 - Čeladná
Naše realizace
Používáme cookies a podobné technologie k poskytování určitých funkcí, zlepšení uživatelského zážitku a dodávání obsahu relevantního pro vaše zájmy. V závislosti na jejich účelu mohou být kromě technicky nezbytných cookies použity také analytické a marketingové cookies. Kliknutím na "Souhlasím a pokračovat" vyjadřujete svůj souhlas s používáním výše uvedených cookies. Zde můžete provést detailní nastavení nebo odvolat svůj souhlas (částečně, pokud je to nutné) s účinkem do budoucna. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.Privacy Policy.